Thứ tư, 24/01/2018 08:46:07
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

 

    TRƯỜNG THPT TRUNG AN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               VĂN PHÒNG                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10 CỦA TRƯỜNG THPT TRUNG AN

                                                ( Từ ngày 19/10  đến ngày 24/10)

 

                       

Thứ

Ngày

Buổi

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐỊA ĐIÊM

THÀNH PHẦN

THỨ HAI

19/10

 

 

Sáng

 

 

 

 

Sinh Hoạt Dưới Cờ

Sân trường

BGH, Đoàn TN, HS, GVNC

Chiều

 

 

 

THỨ BA

20/10

 

 

Sáng

 

 

 

 

Ban Giám Hiệu Dự Giờ Giáo Viên Các Tổ

Lớp học

 

Chiều

Họp Tổ Văn Phòng  lúc   (14h30)

Văn Phòng

BGH, Văn Phòng

THỨ TƯ

21/10

 

 

Sáng

 

 

 

Ban Giám Hiệu Dự Giờ Giáo Viên Các Tổ

 

 

Chiều

Họp GVCN khối 12 (lúc 15h)

 Phòng Chi Bộ

BGH, GVCN 12

THỨ NĂM

22/10

Sáng

Ban Giám Hiệu Dự Giờ Giáo Viên Các Tổ

Lớp học

 

Chiều

Họp BGH  + Thành Viên Tổ Văn (lúc 14h)

Phòng bộ môn văn

HT, PHT, Thành viên tổ Văn.

THỨ SÁU

23/10

Sáng

Ban Giám Hiệu Dự Giờ Giáo Viên Các Tổ

Lớp học

 

Chiều

Họp Ban Tự Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục (Lúc 14h)

Phòng Chi Bộ

Theo quyết định

THỨ BẢY

24/10

Sáng

Thay Đổi Thời Khóa Biểu Và Phân Công

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Tác giả: Trần Thanh Trường

Xem thêm